اطلاعیه ثبت نام خوابگاه

هزینه خوابگاه مبلغ 8.000.000ریال در طول یک ترم می باشد.

واریز وجه به شماره حساب 1765583958 بانک ملت به نام آقای دکتر حاجیان - آقای دکتر سامتی - آقای دکتر آذربایجانی

لطفا پس از واریز وجه با ارائه فیش به سرپرست خوابگاه جهت تعیین اتاق و تخت مراجعه نمائید.

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي فرهنگي سال تحصيلي 1394-1393

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي فرهنگي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي فرهنگي سال تحصيلي 1392-1391

اخبار و برنامه های اجرا شده كانون هاي فرهنگي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی كانون هاي فرهنگي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706