1393/8/1 بازديد از نمايشگاه تجهيزات مهندسي پزشكي نمايشگاه دايمي اصفهان؛ دانشجويان رشته مهندسي پزشكي دانشگاه راغب اصفهاني

بازديد از نمايشگاه تجهيزات مهندسي پزشكي نمايشگاه دايمي اصفهان؛ دانشجويان رشته مهندسي پزشكي دانشگاه راغب اصفهاني

 

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی بازديد علمي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706