تعهد نامه و قوانین دانشجویان خوابگاهی

1.ساعت ورود وخروج از خوابگاه بر اساس قوانین وضع شده توسط مسئول امور خوابگاه بوده ودر ساعاتی غیر ازساعت های مشخص شده حق ورود وخروج به خوابگاه را نخواهم داشت مگر در موارد خاص که از قبل هماهنگ شده و ورود وخروج بااطلاع واجازه ی سرپرست خوابگاه صورت می گیرد

2.درصورتیکه بخواهم بخشی از یک روز را  (مثلاً ازصبح تابعدازظهر جهت شرکت در اردو یا موارد دیگر ..)خوابگاه راترک کنم ساعت خروج و ورود خودرابه صورت کتبی به اطلاع سرپرست خوابگاه برسانم وفرم مربوطه راپر نمایم.

3.درصورتی که بخواهم طی مدت حداقل24 ساعت ویاچندروزخوابگاه راترک نمایم ساعت خروج و ورود خودرا به صورت کتبی به اطلاع سرپرست خوابگاه رسانده وپس ازتماس سرپرست خوابگاه باوالدین خود خوابگاه راترک کنم وپس ازرسیدن به منزل باتلفن ثابت منزل باسرپرست خوابگاه تماس بگیرم ورسیدن خودرا اطلاع دهم.

4.رعایت موازین شرعی وقانونی درمحوطه خوابگاه. دانشجویان خوابگاهی موظفندباپوشش مناسب (چادر،مانتو،مقنعه) ازدانشگاه خارج شوندودر فضای بیرون ازدانشگاه نیز اینگونه باشند.دانشجویان موظفند درفضای خوابگاه ازلباس های متناسب باشأن دانشجویی وا خلاقی استفاده کنند و موارد بیان شده توسط سرپرست خوابگاه را رعایت کنند.

5.رعایت تمام قوانین وضع شده از سوی مسئولین وشورای دانشجویی خوابگاه.

6.حفظ آرامش خوابگاه ورعایت حقوق سایر دانشجویان وعدم انجام هرگونه اقدامی که مخل آرامش دیگران وباعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود(اعم از هرگونه سروصداوگوش دادن به موسیقی یاصدای بلندو ----).

7.از به همراه آوردن مهمان پرهیز نموده وتنها اقوام درجه یک باهماهنگی واجازه سرپرست خوابگاه به مدت یکشب ودر صورتیکه برای سایر افراد ایجادمزاحمتی نداشته باشندبراساس شرایط بیان شده توسط سرپرست خوابگاه ،حق حضور درخوابگاه راخواهند داشت.

8.هرگونه تعویض وجابجایی اتاق وتخت باهماهنگی واجازه ی سرپرست خوابگاه صورت می پذیرد. اخذ تصمیم در مورد ورود دانشجویان  جدید به اتاق ،استفاده ازتخت هاویاسایر مواردبه عهده سرپرست خوابگاه بوده واینجانب حق هیچگونه اعتراضی را ندارم. ورأی و نظر سرپرست خوابگاه را هر چه باشد می پذیرم.

9.رعایت نظافت، اتاق،سالن،آشپزخانه،حمام وسرویس بهداشتی به عهده ی اینجانب بوده  ودر حفظ وسایل موجود دراین مکان ها کوشا باشم.در ساعات استراحت وخواب دانشجویان،سکوت وآرامش خوابگاه را رعایت نمایم.

10.درحفظ اموال خوابگاه کوشا بوده وهرگونه خسارت احتمالی رادراسرع وقت جبران کنم.

11.هرگونه تغییر ،تعمیر وتعویض قفل وسایروسایل بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه امکان پذیر نمی باشد.

12.عدم طبخ غذا دراتاق توسط اینجانب.

13. پرداخت شهریه خوابگاه درابتدای ترم ودرصورت عدم پرداخت،سرپرست خوابگاه حق ممانعت ازاسکان اینجانب راخواهدداشت.        

14. درصورت ابتلا به بیماری خاص سرپرست خوابگاه رامطلع سازم.

15.درطول مدت تعطیلات نوروز وتابستان اتاق را تخلیه خواهم کرد.

16.هزینه شستشوی پتو،تشک وپشتی به عهده اینجانب می باشد که در پایان ترم توسط سرپرست محاسبه وتوسط دانشجو پرداخت خواهد شد.

17.دانشجویان غیر خوابگاهی جهت ورود به خوابگاه لازم است به واحد سرپرستی مراجعه کرده برگه ورود به خوابگاه را دریافت کنند و هنگام خروج برگه را به واحد سرپرستی تحویل دهند مسئولیت انجام این مراحل به عهده و باهمراهی دانشجوی ملاقات شونده در خوابگاه صورت  می گیرد. در غیر حالت بیان شده به علت ورود به حریم خصوصی دانشجویان ، دانشجوی خوابگاهی و شخص وارد شده به خوابگاه هر دو به واحد حراست دانشگاه معرفی شده و در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد و دانشجوی خوابگاهی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 

18.دانشجویان  موظفند پرینت برنامه کلاسی خود را پس از دریافت از سایت دانشجویی خود و ممهور به مهر حراست به سرپرست خوابگاه تحویل دهند .

19.کارنامه دانشجویان در پایان ترم برای والدین بزرگوار شان ارسال خواهد شد .

20.حضور وغیاب دانشجویان توسط دستگاه انگشت زن انجام خواهد شد در چنین مواقعی دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط سرپرست خوابگاه نسبت به اعلام حضور خود در ساعات تعیین شده اقدام کند بعد از زمان تعیین شده در صورت فراموش کردن دانشجو موظف است شخصاً به واحد سرپرستی مراجعه کرده و حضور خود را اعلام کند .  در صورتی که دانشجو فراموش کند نسبت به حضور وغیاب خود با دستگاه اقدام کنددانشجومشمول پرداخت جریمه  نیز خواهد شد دریافت جریمه به این صورت خواهد بود .مبلغ جریمه برای هرشب فراموشی مبلغ 40000ریال خواهد بوداگر از ابتدا تا پایان زمانی که یک ترم محسوب می شود دانشجو فقط یک شب فراموشی در کارنامه حضور وغیاب خود داشته باشد مبلغ جریمه بخشیده خواهد شد و اگر دانشجو فقط دوشب فراموشی در کارنامه حضور و غیاب خود داشته باشد هر دو شب به صورت نیم بهاء محاسبه خواهد شد و فراموشی بیش از دو شب به صورت کامل محاسبه خواهد شد در صورتی که دانشجو بیش از ده شب فراموش کردن در کارنامه خود داشته باشد علاوه بر پرداخت جریمه از کلیه  تسهیلات رفاهی دانشگاه مانند دریافت وام و .......بنا به تشخیص ودستور معاونت محترم محروم خواهد شد  

دانشجو ............................... صحت کلیه موارد بیان شده در فرم را تایید می کنم ومتعهد می شوم کلیه موارد بیان شده در فرم مشخصات ، تعهد و قوانین داشجویان خوابگاهی در دانشگاه راغب را  به طور کامل مطالعه کرده و کلیه21بند آن رابه دقت رعایت کنم. در صورتی که رفتار اینجانب نقص کننده موارد فوق باشد به تصمیم گیری مسئولین دانشگاه احترام گذاشته آن را بپذیرم و هیچ حقی نسبت به استرداد شهریه خوابگاه نخواهم داشت.وکلیه خسارت های وارده را جبران کنم.

اخبار و اطلاعیه های سال تحصیلی 95-96

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1393-1392

اخبار و برنامه های اجرا شده بازديد علمي سال تحصيلي 1391-1390

اطلاعیه و برنامه های آتی بازديد علمي

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج
شماره تماس 3687701 الی 3687706